Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.Čtyři plus Pět rovná se

Odebrat zaregistrovaný email

Statistika
Cekem:77 076
Týden:1 625
Dnes:32
On-line:
2
Od 26.09.2014

Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Borovnice

 

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
"Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády."

 

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

 

Zastupitelstvo obce Borovnice:

Soňa Rojková –starostka

Ing. Libor Provazník – místostarosta

Olga Bečičková – předsedkyně finančního výboru

Miloslav Jireš – předseda kontrolního výboru

Leoš Matějus, DiS – člen finančního výboru

Miloš Tschöpl – člen finančního výboru

Jaroslav Lédr – člen kontrolního výboru

Lukáš Bečička – člen kontrolního výboru

Mgr. Petra Koutná – předsedkyně sociální komise

 

Účetní obce:

Ing. Jana Buriánová – ucetni@borovnice.info

Mobil: 734 559 875

 

4. Kontaktní spojení

Doručovací adresa:

Obec Borovnice
Borovnice 5
517 41, Kostelec nad Orlicí

 

Úřední hodiny:

Pondělí, Středa – 9-12hod, 14-17hod

 

Telefonní spojení:

Kancelář úřadu - 494 547 102

Starostka - 734 559 876 – Soňa Rojková

 

Emaily:

obec@borovnice.info

 

Datová schránka:

OBEC BOROVNICE - ID schránky aj8a6yh

 

5. Bankovní spojení:

1240071339 / 0800 – Česká spořitelna

CZ20 0800 0000 0012 4007 1339

 

6. IČO

00274747

 

7. DIČ

CZ00274747 – Nejsme plátcem DPH

 

8. Dokumenty

Úřední deska ZDE

Územní plán obce ZDE

Rozpočet ZDE

Vyhlášky ZDE

Zasedání ZDE

Směrnice ZDE

 

9. Žádosti o informace

1.Obecní úřad je povinen přijímat a vyřizovat žádosti o informace. 
2. Ústní a telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřizují příslušní zaměstnanci podle své pracovní náplně. Ústně a telefonicky lze podat pouze informace jednoduchého charakteru, jejichž vyřízení není časově náročné a není spojeno s finančními náklady; jinak příslušný zaměstnanec vyzve žadatele k podání písemné žádosti o informaci. K podání žádosti lze využít tiskopis. Ústní a telefonická podání se neevidují ani se o jejich vyřízení nepořizuje písemný záznam.
3. Písemné žádosti (včetně žádostí podaných elektronicky nebo faxem) musí obsahovat:
a) žadatel: jméno a příjmení (název), adresa, telefon
b) zmocněnec (zastupující na základě plné moci doložené žádosti) 
c) čeho se požadovaná informace týká
d) datum, kdy žádost o poskytnutí informací na Obecní úřad došla
e) pokud je žádost o informaci nesrozumitelná nebo formulována příliš obecně, uvede se i datum, kdy byl žadatel vyzván k upřesnění své žádosti
4. Pokud není poskytnutí požadované informace v kompetenci obecního úřadu, rozhodne starosta obecního úřadu o odložení žádosti a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů od jejího obdržení žadateli. Rozhodnutí se v tomto případě nevydává. Neobsahuje-li žádost údaje vyžadované ust. § 14 odst. 2 cit. zák., nepovažuje se za podání ve smyslu tohoto zákona a odloží se.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Lze podat v úředních hodinách na obecním úřadě, písemně na adresu obecního úřadu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny - e-podatelna@borovnice.info¨

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydané obcí se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na obecní úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, nebo si je můžete stáhnout.

 

Žádost o poskytnutí informace – fyzická osoba

Žádost o poskytnutí informace – právnická osoba

 

Formuláře a dokumenty Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

Formuláře na stránkách www.statnisprava.cz

Další formuláře ke stažení na www.formulare-ke-stazeni.cz

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Jak řešit nejrůznější životní situace? Návody najdete v následujících odkazech.

 

Portál Veřejné správy České republiky ZDE

Královehradecký kraj ZDE

 

14. Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější používané předpisy ZDE

 

Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů Obce Borovnice naleznete ZDE

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací ZDE

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo dosud vydáno

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Zveřejňuje se vždy nejpozději do 1. března běžného roku za předcházející rok a zveřejněny musí být zprávy nejméně za poslední dva roky.

 

Výroční zpráva 2017 ZDE

Výroční zpráva 2016 ZDE

Výroční zpráva 2015 ZDE 

Výroční zpráva 2014 ZDE 

Výroční zpráva 2013 ZDE

Výroční zpráva 2012 ZDE

 

Redakční systém: CMS-iSystems.cz ver. 3.04 | Powered by iSystems.cz