Obec
BOROVNICE
BOROVNICE - HOMOL - PŘESTAVLKY - RÁJEC
RYCHLÝ KONTAKT

Obec Borovnice
Borovnice 5
517 41, Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274747
DIČ: CZ00274747

Obecní úřad: 493 815 763
Starostka: 734 559 876
Účetní: 734 559 875
Knihovna: 736 133 483

obec@borovnice.info
ucetni@borovnice.info
knihovna@borovnice.info

POČASÍ

Teplota: 5,3 °C
Vlhkost: 72 %
Rychlost větru: 0,9 m/s
Směr větru: JV

Data načtena: 25.10.2021 00:25
pocasirajec.cz

NEWSLETTER

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.Čtyři plus Pět rovná se

Odebrat zaregistrovaný email

Povinné informace

Základní informace pro veřejnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, kterou se stanoví struktura informací o povinném subjektu

1. Oficiální název

Povinný subjekt: Obec Borovnice

2. Důvod a způsob založení

Vznikl na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů: tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastí majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, jeho funkce, práva a povinnosti jsou vymezeny § 67 – 98 č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) – v platném znění.

Zastupitelstvo obce volí ze svého středu starostu a místostarostu.

Postavení, funkci, práva a povinnosti starosty a jeho zástupce (zástupců) upravuje § 103 - 108 výše uvedeného zákona.

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a ostatní zaměstnanci. V čele obecního úřadu je starosta.

Postavení obecního úřadu, jeho úkoly v oblasti samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti obce jsou stanoveny § 109 - 116 výše uvedeného zákona.

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Borovnice

Borovnice 5

517 41 Kostelec nad Orlicí

5. Fakturační údaje

Bankovní účet: 1240071339/0800 (Česká spořitelna a.s.)

6. IČ

IČ: 00274747

7. DIČ

Nemáme – nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů obce povahy koncepční, strategické a programové, které mohou být podle zákona poskytnuty. Nejvýznamnější jsou územní plán, obecně závazné vyhlášky a opatření obecné povahy, nařízení a rozpočet obce.

8.1 Poskytování informací viz bod 9 a 19

8.2 Rozpočet ZDE

8.3 Úřední deska ZDE

8.4 Územní plán obce Borovnice ZDE

8.5 Vyhlášky ZDE

8.6 Usnesení zastupitelstva ZDE

8.7 Řešení životních situací ZDE

9. Místo a způsob získání informací

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Z žádosti musí být zřejmé:

  1. a) kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa,

  1. b) že je určena obecnímu úřadu,
  2. c) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle písmene b) a c) a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schrány musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.

Písemné žádosti o informace je nutné podat na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách, prostřednictvím elektronické podatelny obec@borovnice.info nebo poštou na adresu:

Obecní úřad Borovnice

Borovnice 5
517 41 Kostelec nad Orlicí

Ústní nebo telefonické dotazy budou vyřizovány přímo na sekretariátu v úředních hodinách. V případě složitější problematiky budou odpovědi zasílány písemně. Z důvodu jednoznačně prokazatelnějšího postupu žádáme občany, aby preferovali písemnou formu žádostí (včetně e-mailu).

Na výše uvedenou adresu lze podávat i stížnosti, podněty a zde lze též žádat a obdržet rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona.

10. Další podání

Postup při vyřizování písemné žádosti o informace:

Podání občanů jsou evidována sekretariátem Obecního úřadu. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti úřadu, je žádost odložena a žadatel je vyrozuměn do 3 dnů o této skutečnosti. V případě, že je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, vyzve úřad žadatele do sedmi dnů, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel do 30 dnů, rozhodne obecní úřad o odmítnutí žádosti. V ostatních případech poskytne informace do 15 dnů od přijetí podání. Tuto lhůtu lze prodloužit o 10 dní pouze ze závažných důvodů definovaných v § 14 odst. 5 výše uvedeného zákona. Pokud nelze z důvodů definovaných zákony žádosti vyhovět (byť i částečně), vydá o tom obecní úřad rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Informace o postupu vyřizování ostatních podání včetně oblasti státní správy Vám budou podány sekretariátu obecního úřadu.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. Odvolání se podává na Obecní úřad Borovnice, Borovnice čp. 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí, písemnou formou.

O opravných prostředcích proti rozhodnutí OÚ v ostatních případech správního řízení budete informováni na sekretariátu nebo formou odpovědi na Vaši žádost o informaci Vám bude informace o této problematice předána prostřednictvím sekretariátu OÚ.

12. Formuláře

V tištěné podobě jsou k dispozici všechny vzory na sekretariátu OÚ.

13. Přehled nejdůležitějších předpisů.

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Borovnice také vydává právní předpisy v rámci své věcné působnosti – obecně závazné vyhlášky.

Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou k nahlédnutí na OÚ Borovnice.

14. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Portál veřejné správy České republiky ZDE

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad Borovnice stanovuje výši úhrad za služby a úkony související s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1)     Práce zaměstnance spojená s vyhledáváním a přípravou informací – 150,- Kč/hod. práce

2)     Kopírování a tisk písemností (včetně papíru):

Kopírování a tisk (1 list) - černobílé

Jednostranně

Oboustranně

Formát A4

2,00 Kč

4,00 Kč

Formát A3

5,00 Kč

10,00 Kč

 

Kopírování a tisk (1 list) - barevné

Jednostranně

Oboustranně

Formát A4

5,00 Kč

10,00 Kč

Formát A3

10,00 Kč

20,00 Kč


3)     Práce na PC bez tisku - výstupy z ASPI, INTERNETU, případně jiných souborů: 5,00 Kč/1 min.       

4)     Technický nosič dat - disketa, CD ROM: 10,-Kč/kus  

5)     Ostatní náklady:    
        - správní poplatky dle zákona
        - poštovné dle tarifu České pošty
        - cestovní náhrady v plné výši dle skutečných nákladů
        - práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů Státního archivu ČR
        - telefonní poplatky dle platných tarifů operátora
        - náklady na samotné odborné posudky, odhady apod. dle sazebníku poskytovatele

6)     Způsob úhrady:
          a) v hotovosti prostřednictvím sekretariátu obecního úřadu
          b) na účet Obce Borovnice na základě dohody

16. Licenční smlouvy
Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Obecní úřad Borovnice stanovené. Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4. zatím žádné nejsou.
17. Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona. Zveřejňuje se za předcházející rok vždy nejpozději do 1. března běžného roku, viz bod 19.

18. ID datové schránky

aj8a6yh (obce Borovnice, orgán veřejné moci)

19. Výroční zprávy 

Výroční zpráva 2020 ZDE

Výroční zpráva 2019 ZDE, Odpovědi na žádosti 2019 ZDE, Odpovědi na žádosti 2019 II - ZDE

Výroční zpráva 2018 ZDE, Odpovědi na žádosti 2018 ZDE

Výroční zpráva 2017 ZDE

Výroční zpráva 2016 ZDE

Výroční zpráva 2015 ZDE 

Výroční zpráva 2014 ZDE 

Výroční zpráva 2013 ZDE

Výroční zpráva 2012 ZDE